Regelgrundlag

Bekendtgørelser og love, der har betydning for censorformandsskabet.

Universitetsloven
LBK nr 261 af 18/03/2015

Forvaltningsloven
LBK nr 433 af 22/04/2014

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
BEK nr 1062 af 30/06/2016

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (Karakterbekendtgørelsen)
BEK nr 114 af 03/02/2015 

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

BEK nr 1061 af 30/06/2016