Regelgrundlag

Bekendtgørelser og love, der har betydning for censorformandsskabet

Universitetsloven
LBK nr 261 af 18/03/2015

Forvaltningsloven
LBK nr 433 af 22/04/2014

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)
BEK nr. 2271 af 01/12/2021

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (Karakterbekendtgørelsen) 

BEK nr. 1125 af 04/07/2022

Bekendtgørelse om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser (Censorbekendtgørelsen)
BEK nr. 458 af 19/04/2022

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

BEK nr 1061 af 30/06/2016